Dierenwelzijn            Weidegang  
De melkgevende geiten lopen minimaal 120 dagen gemiddeld 5 uren of meer in de wei.
Dit is afgesloten van de stal. 

Dierenwelzijn            Maximaal 100 melkgeiten per ha beweidbare oppervlakte.
Dit is het aantal melkgeiten uit het managementprogramma of de bedrijfsregistratie
Het aantal beschikbare en gebruikte hectares beweidbare grond komt uit de gecombineerde opgave van het betreffende jaar. (inclusief kaart)

Dierenwelzijn            Bokjes afmesten
Alle mannelijke dieren, welke in het betreffende jaar zijn geboren, worden tenminste 21 dagen op het eigen bedrijf opgefokt/gemest.

Diergezondheid        Antibiotica
De dierdagdosering (DDD) van het laatste jaar (het rollend jaargemiddelde) is voor de melkgeiten lager dan 0,75[1].
Indien het hoger is dan het vastgestelde gemiddelde dan dient er een actieplan ism de dierenarts te worden opgesteld, uitgevoerd en gemonitord.

Kringloop                  Herkomst diervoeders
Het krachtvoer heeft voor 100% als herkomst geografisch Europa. 

Uitgangsmateriaal    Minimaal 5% biologisch strooisel of strooisel uit natuurgebied
Het betreft biologisch gecertificeerde stro of strooisel uit natuurgebied

Biodiversiteit             Maatregelen voor het erf (meerkeuze, minimaal  één activiteit)
Minimaal een van onderstaande maatregelen ter stimulering van streekeigen biodiversiteit die kunnen worden genomen is verplicht:

  • Meer dan 5 zichtbare broedplaatsen: nestkasten, zwaluwnesten
  • aanleg/beheer groenstroken, (vlinder)bloemenranden, bijenkasten, boomgaard
  • verklaring (vogel)werkgroepen, knotwilgen

Biodiversiteit            Maatregelen voor het land (meerkeuze, minimaal  één activiteit)
Minimaal een van onderstaande maatregelen ter stimulering van streekeigen biodiversiteit die kunnen worden genomen is verplicht:

  • deelname georganiseerd natuurbeheer
  • verklaring nazorgers, vogelwacht
  • akker-, bloemenranden
  • natuurlijke slootkanten, knotwilgen
  • Bij inzaai of doorzaai worden er, naast gras, nog 3 of vier andere klavers/kruiden ingezaaid[2]

Energie en Klimaat: Duurzame elektriciteit
Alle aangekochte elektriciteit voor het melkveebedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract) of wordt zelf opgewekt.

Transparantie           Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal  één activiteit)

Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.

Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.

Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)

Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)
 

Duurzame ontwikkeling: Invullen assesment met ontwikkelingspunten
De licentiehouder heeft de Bio-module Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) ingevuld en het minimaal aantal benodigde punten behaald.

  

[1] Dit gemiddelde komt uit de monitor DGKZ en is voor 2021 gebaseerd op voorlopige cijfers.
Voor 2022 zal dit gemiddelde worden aangepast en worden gebaseerd op de cijfers van 2021 die door de EKO deelnemers zijn ingevuld.

[2] Het grasland wordt interessanter voor meer dieren/insecten. Ook effect op bodem als er diepwortelende gewassen tussen zitten.