EKO staat voor biologische bedrijven waar veel verschillende soorten planten en dieren gedijen. Bedrijven dragen actief bij aan natuurbeheer en nemen maatregelen voor vogels, bijen en insecten.

EKO hecht veel waarde aan aanleg en behoud van natuur, aan streekeigen landschapselementen en aan goed flora- en faunabeheer. Het doel is om het aandeel natuur- en landschapselementen bij boeren minimaal 5% te laten zijn. Waar relevant is er aandacht voor de sloten, het waterpeil en de weidevogels. Waar mogelijk beheren de boeren hun akkerranden, zodat er ruimte is voor bijzondere soorten en functionele agro-biodiversiteit.