EKO officieel één van de 11 Topkeurmerken

Het is lastig kiezen uit alle duurzame keurmerken in de supermarkt. Milieu Centraal bracht een ordening aan in het woud aan keurmerken.

EKO wordt breder, sterker en onderscheidend

Samen met onze biologische ondernemers leggen we de lat steeds hoger. We willen vooruit, dus worden EKO-bedrijven elk jaar duurzamer.

Benieuwd waar Stichting EKO mee bezig is?

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Stichting EKO belangrijke stappen gezet om het EKO keurmerk verder vorm en inhoud te geven. Benieuwd?

EKO-voordeel op leningen Triodos en Rabobank

EKO-licentiehouders kunnen op basis van hun maatschappelijke doelen en EKO-inspanningen voordeel krijgen op leningen bij Triodos Bank en Rabobank.

Nieuwe normencommissie

Per 1 januari heeft Stichting EKO een normencommissie aangesteld, die het bestuur gaat adviseren over de plusnormen per deelsector. Leden van de commissie zijn Martin Wiersema (representant veehouderij), Evert Rienks (representant akkerbouw), Jaap-Jan Brugman (specialist certificatie en toezicht) en René Heusschen (ondersteunend secretaris vanuit Stichting EKO), met als voorzitter Leen Janmaat.

Verlenging EKO-licenties en wijzigingen EKO-voorwaarden

Om de EKO-licentie te verlengen dit jaar hebben de EKO-licentiehouders een formulier ingevuld waarbij geïnventariseerd is in hoeverre de EKO-licentiehouders voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden. Onder andere op basis hiervan zijn de EKO-licenties verlengd. Bij een deel van de EKO-licentiehouders is contact opgenomen naar aanleiding van deze inventarisatie. Voor een klein deel van deze EKO-licentiehouders loopt het verlengingstraject nog. Voor half augustus is dit afgerond.

Verdere doorontwikkeling: EKO-voorwaarden aangepast
Op onze website vindt u bij de Documenten de extra voorwaarden die gesteld worden aan het EKO-keurmerk naast de biologische EU wet- en regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen / aanvullingen:

  1. Aanvullende normen deelsectoren
    Drie deelsectoren, te weten rundvee (melk), varkens (vlees), akkerbouw en vollegrondsgroente, hebben aanvullende normen en ontwikkelingspunten benoemd. Deze zijn na een uitvoerig traject van consultatie binnen de deelsectoren en goedkeuring door de EKO-normencommissie gepubliceerd op de website met ingangsdatum 01-06-2019 (overgangstermijn van een jaar). Met deze aanvullende normen wordt voldaan aan de eis van verdere doorontwikkeling (de twee jaarlijkse verbeterdoelstellingen).
  2. EKO erop = EKO erin (min. 80%)
    Voor een aantal versproducten zoals varkensvlees, koe-zuivel en eieren wordt sinds dit jaar gecontroleerd op EKO erop = EKO erin (zie Inhoudelijke Voorwaarden). Het gebruik van het EKO-keurmerk heeft gegarandeerd meerwaarde en is duidelijk herkenbaar voor de consument. Als het EKO-keurmerk op een verpakking staat, is het product logischerwijs ook afkomstig van een EKO-producent.
  3. “Fair” voor bepaalde ingrediënten
    Indien een product met het EKO-keurmerk meer dan 10% van het gewicht van een specifiek ingrediënt bevat, te weten suiker, cacao, koffie, banaan, ananas, thee, cashewnoten, pinda’s en rijst, dient de producteigenaar dit te hebben afgedekt met een door Stichting EKO erkende “Fair” standaard. Zie Inhoudelijke Voorwaarden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de normen of over certificatie, aarzel niet om te mailen naar info@eko-keurmerk.nl (bij voorkeur) of te bellen naar +31 (0)30 2320493.

Laatste hand aan standaard EKO-leer

Na anderhalf jaar is het dan bijna zover. We leggen de laatste hand aan een standaard voor EKO-leer. EKO-leer is leer van dieren uit de biologische landbouw waarvan de huiden zo duurzaam mogelijk zijn gelooid en afgewerkt. In het najaar zullen we de standaard presenteren en een pilot beginnen.

Eko-Keurmerk Horeca: Opstart digitale controles op afstand

Door corona hebben wij vanaf maart 2020 het grootste deel van de inspecties in de horeca uitgesteld. Vorige week is besloten om dit samen met een aantal inspecteurs van Green Leisure weer op te starten. Vooralsnog zal dit voor het grootste deel digitaal plaatsvinden. Graag willen we u informeren over dit proces.

De EKO horeca bedrijven die het betreft worden door de inspecteur benaderd en de keuring wordt samen met u ingepland. De deelnemer wordt verzocht om de documenten behorende bij de keuring minimaal 3 dagen voorafgaande aan de keuring aan de keurmeester toe te sturen.

Het betreft de volgende documenten:
• Volledige lijst met leveranciers en SKAL certificaatnummer;
• Meest recente facturen van alle leveranciers over de 6 productgroepen inclusief bijbehorende leverbonnen;
• Pakbonnen waaruit de ingangscontrole blijkt;
• Factuur inkoop vis (indien van toepassing);
• Factuur inkoop vlees (indien van toepassing);
• Volledig ingevulde kwartaalrapportage (indien van toepassing).


Via een beeldverbinding vind het gesprek plaatst en wordt u bijvoorbeeld ook gevraagd om ook een aantal producten te tonen. De eerste 2 pilots hiervoor hebben plaatsgevonden en zijn boven verwachting verlopen. Met name het besparen van reistijd en de efficiënte inspectie worden prettig ervaren.
We zullen na afloop van dit inspectiejaar zorgvuldig evalueren en behouden wat goed is/gaat.
Uiteraard blijven fysieke inspecties op locatie een onderdeel van het EKO horeca certificatie programma, maar waar ruimte is om zaken slimmer en goedkoper aan te pakken, zullen we dit zeker gaan doen. Uiteraard zonder concessies aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de EKO Horeca certificering.

Nieuwe ontwikkelingen EKO-Normen

Afgelopen maand heeft de normencommissie digitaal vergaderd en gesproken over :


GLASTUINBOUW
De groep van Bioglas is bezig met de ontwikkeling van de EKO Normen Glastuinbouw en voor de volgende thema’s zijn eisen in ontwikkeling:
• Algemeen: Het bedrijf is volledig biologisch of deels in omschakeling
• Bodem: Organische stofbalans minimaal gelijk of gestegen tov 5 jaar geleden
• Bodem: maximaal 10% vloeibare meststoffen
• Uitgangsmateriaal: minder turf (maximaal 80%) bij de opkweek van planten
• Puur en schoon: compost vrij van residuen
• Sociaal en Eerlijk: overkoepelende EKO-normen betreffende presentatie naar de consument
• Transparantie: overkoepelende EKO-normen

Heeft u vragen of opmerkingen hierover dan horen wij het graag. Tevens is er een aanvullende lijst met ontwikkelpunten, waarmee de glastuinbouwtelers zelf naar eigen inzicht stappen kunnen zetten.

GEITEN
Voor de EKO-normen van de geiten is de Groene Geit bezig met de ontwikkeling van een programma. De basis is de door de Groene Geit opgestelde en door de leden goedgekeurde visie voor de biologische geitenhouderij. De ambities worden vertaald in een aanvullende module biologische binnen het duurzaamheidsprogramma voor de geitenzuivel (DGKZ). Een voorbeeld van een aanvullend onderwerp is bijvoorbeeld weidegang. Voordeel van het onderbrengen binnen het algemene programma is dat QLIP de inspectie hiervan zou kunnen meenemen in de reguliere KKM controles.

VOORSTEL LANDBOUW OVERIGE SECTOREN
Voor de kleinere sectoren die vooralsnog te klein zijn voor eigen deelsectoren normen (zoals paddenstoelen, kruiden, fruit) zijn er een set normen landbouw overig in voorbereiding, te weten:
• Algemeen: Het bedrijf is volledig biologisch (of deels in omschakeling naar biologisch)
• Biodiversiteit: Min. 3% functionele biodiversiteit (natuur- en landschapselementen)
• Energie en Klimaat: De aangekochte elektriciteit is groene stroom (bij afloop huidige
contract)
• Transparantie: overkoepelende EKO-normen betreffende presentatie naar de consument
• Sociaal en eerlijk: bij inhuur van personeel wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerd uitzendbureau
• Twee verbeterdoelen op EKO-thema’s per jaar

Definitief en van kracht worden van deze aanvullende normen
Het is de bedoeling dat in september deze normen door de EKO normencommissie definitief worden gemaakt en na bestuurlijke aanname zullen deze worden opgenomen in de EKO voorwaarden en vanaf 01-01-2021 van kracht worden.

Tevens heeft ook de kippen- en eierensector als laatste grote primaire sector toegezegd om aanvullende EKO-normen te ontwikkelen. Ook deze dienen voor het einde van het jaar gereed te zijn.

Tenslotte wordt er ook gewerkt aan aanvullende normen voor handel en verwerking. Maar daar in de volgende nieuwsbrief meer over.

Ontwikkeling inspectie en certificering van EKO normen Akkerbouw en vollegrondsgroenten
Er is groen licht voor een pilot met 10 akkerbouw en vollegrondsgroentebedrijven voor het uitvoeren van een verificatie en inspectie op de EKO-normen. De wijze waarop dit plaatsvindt is uitgewerkt.
Deze pilot zal in samenwerking met Bioplant uitgevoerd worden door Control Union. De gegevens worden door de bedrijven aangeleverd en er vind deels een fysieke inspectie plaats.

Aanvullende EKO-normen vastgesteld voor sectoren glastuinbouw en landbouw overige sectoren

Per 1 januari 2021 worden ook aanvullende normen voor de sectoren glastuinbouw en landbouw overig van kracht. De Stichting EKO-keurmerk is blij met de extra stappen die deze sectoren bereid zijn om te gaan nemen en waar de sectoren met elkaar afspraken over hebben gemaakt. Prachtige ambities om verder te willen gaan in verduurzaming.