Over het bedrijf

Sinds we in 2003 door diverse omstandigheden afscheid hebben moeten nemen van ons (ook al biologische) melkvee, zijn we geleidelijk aan omgeschakeld naar een zoogkoeienhouderij. Momenteel zijn er rond de 70 dieren, 20 tot 24 koeien, voor het overige is het het bijbehorend jongvee (kalfjes en pinken). We hebben bewust gekozen voor een sober ras dat goed gedijt op gronden met wat ruwer voer vanwege het weidevogelbeheer en de stukken natuurgrond die we beheren: Aberdeen Angus (ook wel Black Angus genoemd). Naast onze koeien hebben we 20 schapen met in het voorjaar uiteraard de bijbehorende lammetjes. De schapen zijn onze graslandverbeteraartjes, ze eten het voor de koeien giftige Jacobskruiskruid keurig op. Ons bedrijf boert op 27 ha grond in eigendom en pacht en maakt daarnaast nog gebruik van natuurgronden die we op die manier ook beheren voor andere eigenaren. Naast de boerderij verhuren we een vijftal vakantieappartementen en hebben we sinds zomer 2017 een boerderijcamping voor maximaal 10 tenten. We vinden het erg leuk om onze fijne woon- en werkplek te delen en om met onze gasten in gesprek te raken over onder andere de bedrijfsvoering en het natuurbeheer.

 • Boerderij Spanjer
 • Spanjer
 • 18
  8895 KT LIES (TERSCHELLING)
 • landbouw
 • www.boerderijspanjer.nl
 • 006294

EKO-boeren werken biologisch. Daarnaast leggen ze de lat telkens hoger. Zij verduurzamen hun bedrijf élk jaar op meerdere manieren. Ze plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen, of verpakken hun producten slimmer.

Themas

Transparantie

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

 • Wij stelllen ons bedrijf geregeld open voor burgers via open dagen en dergelijke.
 • Wij hebben informatiemateriaal en/of een website waarmee we inzicht geven in wat er in ons bedrijf gebeurt.
 • Wij organiseren activiteiten op of over ons bedrijf voor de mensen in de directe omgeving (bv scholen).

Onze thema’s

Bodem

EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.

Omdat de door ons aangegeven thema’s bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat het verhaaltje bij het thema biodiversiteit.

Biodiversiteit

EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.

Biodiversiteit, bodemleven en dierenwelzijn zijn al jaren thema’s waar we ons en ons bedrijf verder en verder in blijven ontwikkelen. Zo hebben we een potstal voor goede strorijke mest gebouwd waar ook de koeien een fijnere huisvesting hebben dan in de vroegere grupstal. Met de strorijke mest bemesten we ons kruidenrijke grasland, waardoor het bodemleven gestimuleerd wordt en weidevogels er een goede nestmogelijkheden hebben en makkelijker voedsel kunnen vinden om de kuikens groot te brengen. Het koeienras op ons bedrijf is sober en gedijt zeer goed op natuurbeheerd land. De vrij nieuwe opleiding professioneel natuurboer wordt door Cees in het voorjaar afgerond. Deze opleiding leek en blijkt een waardevolle toevoeging voor ons bedrijf. Naast het bedrijfsmatige werken aan biodiversiteit richten we ook ons erf in de richting van voedselbos, een beetje voor onszelf maar met name ook voor vogels en insecten. Sinds dit voorjaar gebruiken we ook een volkstuin waar we dit jaar ook bijenkasten plaatsen.

Puur en schoon

EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.

Voor de schoonmaak van onze vakantiehuisjes en sanitaire ruimtes op onze boerencamping worden schoonmaakmiddelen van Ecover en Sonett gebruikt. We zijn aan het overstappen naar Sonett omdat dit merk voor bijna 100% uit biologische grondstoffen bestaat en geen petrochemische stoffen bevat. Ditzelfde geldt voor de wasmiddelen. (Voor privégebruik geldt natuurlijk hetzelfde!)

Dierenwelzijn

EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van een dier.

Omdat de door ons aangegeven thema’s bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat het verhaaltje bij het thema biodiversiteit.

Onze thema’s voor 2019

Bodem

EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.

Biodiversiteit

EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.

Puur en schoon

EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.

Voor de schoonmaak van onze vakantiehuisjes en sanitaire ruimtes op onze boerencamping worden alleen nog maar schoonmaak- en wasmiddelen van Sonett gebruikt. (Voor privégebruik geldt natuurlijk hetzelfde!)

Dierenwelzijn

EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van een dier.

Themas

Transparantie

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

 • Wij kennen de oorsprong van onze ingrediënten en grondstoffen.
 • Onze onderneming en de medewerkers beschikken over kennis van onze (bio)producten en over kennis van de biologische landbouw
 • Wij garanderen de volledige traceability en veiligheid van onze producten.
 • Wij kennen de oorsprong van de producten in onze winkel
Kringloop

EKO-ondernemers werken aan een gesloten kringloop en verminderen zo afval en verspilling.

 • Reststromen van het bedrijf worden gecomposteerd of vergist.
 • Minimaal 60% van de mest komt van de eigen boerderij of krijgen wij via een samenwerkingsverband in de regio.
 • Wij scheiden ons afval.
Bodem

EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.

 • Via ons bemestingsplan zorgen we voor opbouw van organische stof in de bodem.
Biodiversiteit

EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.

 • Minimaal 5% van ons bedrijfsareaal bevat natuur en landschapselementen (bv. houtsingels, stroken met wilde bloemen).
 • Ons bedrijf heeft speciale voorzieningen voor het verblijven van bijen en andere insecten (bv. bijenkasten).
 • Onze sloten en slootkanten worden natuurvriendelijk beheerd.
 • Op ons bedrijf zijn bloeiende planten als voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten aanwezig.
 • Ons bedrijf doet actief aan weidevogelbescherming.
 • We zijn aangesloten bij een Agrarische Natuur Vereniging.
 • Ons bedrijf heeft nestkasten en gelegenheden voor vogels
 • Wij stimuleren maatregelen voor meer voedsel voor vogels, bijen, vlinders en andere bestuivers van bloemen.
 • Wij beschermen bijzondere soorten uit de IUCN rode lijst.
 • Minimaal 5% van het bedrijfsoppervlak wordt ingevuld met streekeigen biodiversiteit, zoals kruidenrijk grasland en bloemrijke akkerranden.
Puur en schoon

EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.

 • We gebruiken alleen milieuvriendelijke schoonmaakmethoden en -middelen.
Dierenwelzijn

EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijk gedrag van een dier.

 • Bij de uitvoering en inrichting van onze stal zorgen we voor extra voorzieningen t.b.v. het dierenwelzijn.
 • We zijn in staat om onze dieren gezond te houden en gebruiken daardoor geen of beduidend minder (een kwart tot de helft) antibiotica dan gemiddeld.
 • We gebruiken natuurlijke middelen om de gezondheid van de dieren te bevorderen of de dieren te genezen. Synthetische middelen alleen indien noodzakelijk en bij geen alternatief.
 • We gebruiken in de keten een goed functionerend dierenmanagement-systeem gericht op diergezondheid en op dierenwelzijn.
 • Wij weten waar en hoe onze dieren worden geslacht en dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd met de minst mogelijke stress en lijden voor dieren.
Sociaal en eerlijk

EKO-ondernemers stellen zich sociaal en eerlijk op naar hun medewerkers.

 • Wij steunen of participeren in projecten op sociaal en/of ecologisch gebied.
 • Wij zijn een goede buur en doen mee met intiatieven van de lokale omgeving.
 • Wij doen vrijwilligerswerk in de omgeving.
 • Meer dan 50% diversiteit in eigen bedrijf en inzet van ons bedrijvennetwerk om dit ook bij andere bedrijven te bevorderen.
Energie en klimaat

EKO bedrijven verminderen hun energieverbruik en werken aan klimaat neutrale producten.

 • Ons bedrijf voorziet deels in de eigen elektriciteit door windmolens, zonnepanelen, etc.
 • We verbruiken 100% groene stroom
 • We hebben speciale aandacht voor het vastleggen van koolstof in de bodem en dragen daarmee bij aan de CO2 reductie
 • Stimuleren van opwekking van elektriciteit via zon en wind in Noord West Europa. Alleen aankoop van groene stroom én alleen opgewekt via zon of wind in Noord-West Europa.
 • Bij een verbouwing wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.
 • Zuinigere en duurzamere apparatuur bij vervangingen
Gezondheid

EKO-ondernemers werken aan producten die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

 • Wij hebben informatiemateriaal en/of een website waarmee we inzicht geven in wat er in ons bedrijf gebeurt.

Onze locatie