U bent hier: Home / Wat is biologisch en wat is EKO?

Wat is biologisch en wat is EKO?

Biologisch
Biologisch is een duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit bevorderd, natuurlijke hulpbronnen in stand gehouden, kringlopen bewaard, dierenwelzijn gerespecteerd, het platteland leefbaar gehouden, en consumenten worden verwend met voeding die met natuurlijke ingrediënten en procedés is vervaardigd. Internationaal zijn de kernwaarden vastgelegd in vier punten van waaruit biologisch de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen: Gezondheid, Ecologie, Eerlijkheid en Zorg.

Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd, inclusief een strenge controle ter bescherming van producent en consument. Enkele voorbeelden van de wettelijke eisen aan biologische landbouw en voeding zijn:

1. Teelt zonder chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest
2. Gebruik van zoveel mogelijk biologisch zaad- en pootgoed
3. Verwerking zonder chemisch-synthetische toevoegingen
4. Zo ruim mogelijke weidegang voor koeien, geiten en schapen
5. Vrije uitloop voor varkens en kippen
6. Biologisch voer voor biologisch gehouden dieren
7. Geen preventief gebruik van antibiotica

Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Uitzondering vormen de winkels, die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen, en restaurants en catering die biologische producten gebruiken in de keuken.

  

Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje' (zie hierboven); het officiële EU-biologisch keurmerk. Gebruik van dit keurmerk is verplicht. Het 'groene blaadje' - dat ook in zwart of wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie en dat dit streng gecontroleerd is: alle bedrijven worden minimaal een maal per jaar gecontroleerd op naleving van de wettelijke eisen. Het woord biologisch - of bio, eko, eco of organic - op voedingsmiddelen mag er alleen op staan als het product conform de EU-regels is geproduceerd.

Wetgeving
De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese wetteksten, Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal. Kern van deze regelgeving is dat de biologische productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt. In Nederland vindt dit toezicht plaats door Skal Biocontrole.

EKO geeft invulling aan integrale verduurzaming
Het ‘groene blaadje’ biedt een goede basis maar onvoldoende integrale dekking op duurzaamheid met name op sociaal-ethisch en milieu-klimaat terrein.

EKO draagt vanuit de vier beginselen van de biologische landbouw (gezondheid, ecologie, eerlijkheid en zorg) bij aan een duurzamere en betere wereld. EKO wil de voorloper zijn in het continue verduurzamen van de biologisch keten, door verbreding en verdieping. Wij maken samen de schakels in de biologische keten zichtbaar en transparant en brengen verbindingen tot stand om samen een ketting van verdere verduurzaming te vormen. Wij creëren, delen en communiceren samen deze meerwaarde. 

EKO gaat een stap verder
De EKO-code voor agrarische bedrijven formuleert ambities op 8 thema’s voor de biologische boeren, van gezonde bodems tot biodiversiteit. De EKO-code voor handel&verwerking formuleert 10 thema’s voor deze bedrijven, van management tot verpakkingen. Per onderdeel zijn maatregelen opgesomd om de ambities te kunnen realiseren. De codes zijn samengesteld op basis van ervaringen en inbreng van EKO-licentiehouders. 
Stichting EKO vereist dat biologische producenten en handelsbedrijven volgens de Europese wettelijke regels voor biologische landbouw werken en daarnaast eigen verantwoordelijkheid nemen voor verdere verduurzaming. EKO boeren en bedrijven vertellen transparant hun bedrijfsverhaal en werken aan concrete verbeterdoelen. Zo behoudt en versterkt de biologische sector haar voorlopers rol in verdere verduurzaming.

Doe meer goed
De EKO-code is geen blauwdruk, zegt bestuurslid Ronald van Marlen van Stichting EKO. "EKO gaat over voorloper zijn in duurzaam biologisch ondernemen. Op je eigen manier. Wij zeggen: Maak je voetafdruk kleiner, dus ‘doe minder slecht’. Maak je handafdruk groter: ‘doe meer goed’. En doe dat met je duimafdruk ‘op je eigen manier’. Alle individuele duimafdrukken samen zijn EKO nieuwe stijl: een sector met ambitie om te blijven voorlopen en daar open en transparant met de buitenwereld over te praten."

EKO Eisen
1. Alle licentiehouders vertellen hun eigen bedrijfsverhaal op de EKO website met hun bovenwettelijke maatregelen op minimaal een van de 8 thema’s voor de biologische boeren en een van de 10 thema’s voor handel&verwerking, die in de EKO codes zijn vastgelegd.
2. Alle licentiehouders formuleren nieuwe ontwikkelambities voor de komende drie jaar op minimaal 2 van de 8 (Producenten), respectievelijk 10 (Handel & Verwerking) thema’s die in de voor hen relevante EKO ontwikkelcode is vastgelegd.